Fridala´s Facel Vega ”Vega”

Ed 0 / HD A

Born 20190912 (Shorthair)

Vega 2 years old