Fridala´s Facel Vega ”Vega”

Born 20190912 (Shorthair)